ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันประกวดภาพถ่ายและคำบอกรัก
"(สถาน)ที่ใดมีรัก (สถาน)ที่นั้นมีลุ้น"

รางวัลชนะเลิศ

 

รางวัลที่ 1
ที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
ที่โรงแรม 
The Chedi Chiang Mai และ
แพจเกจถ่ายรูปแต่งงาน
ที่ 
Teerak Studio

รวมมูลค่า 50,000 บาท

"นายวรยุทธ  ชัยเจริญพงศ์"


รางวัลที่ 2


ที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
ที่โรงแรม Twinpalms Phuket

มูลค่า 32,000 บาท

"นายวิทยา  เส็นสด"


รางวัลที่ 3


ที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
ที่โรงแรม Away Pranburi

มูลค่า 20,000 บาท

"นายบดินทร์  ธีรคุณวงศ์"

 

รางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล

1. แพคเกจสปา ที่ Divana Spa มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • นายวันชนะ คชฤทธิ์

2. แพคเกจสปา ที่ Dahra Beauty & Spa มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • นางสาวสุนันท์ บุญอาจ
 • นางสาววันทนา ชัยจารุพงศ์
 • นายสมชาย รุ่งพฤกษา
 • นายชินทัตต์ เขียวแก้ว

3. แพจเกจถ่ายรูปแต่งงาน ที่ Teerak Studio มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 • นางสาวสุภัทรา เอี่ยมสำอางค์
 • นายฉัตรบดินทร์ กลัดประเสริฐ
 • นายสิทธิชัย มาทำมา

           

 

รางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus

1. รางวัลที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่ Sala Samui Resort & Spa มูลค่า 28,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • นางนฤมล สตรอน

2. รางวัลที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่ Away Suansawan Mae Rim Resort มูลค่า 21,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • นางสาวบุษปา  กีรติไกรนนท์

3. รางวัลที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่ Suanthip Vana Resort มูลค่า 14,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • นางสาวลิลลี่  อรุณวิทยาภรณ์

4. รางวัลที่พัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่ X2 Rayong มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • นางนิศานาถ นาคราช

 

รางวัลพิเศษสำหรับสมาชิก Silk Span

1. รางวัลที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม X 2 Rayong มูลค่า 17,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่่

 • นางสาวธัญญา   อิทธิพร

2. รางวัลที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม Deevana Patong, Phuket มูลค่า 12,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

 • นายฐานันดร   วงศ์สุวรรณ

3. แพคเกจสปา ที่ Leelawadee Spa มูลค่า 3,350 บาท สำหรับ 1 ท่าน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่่

 • นางสาวอัญรัตน์  ตอพล
 • นางศรน้ำผึ้ง  สัจจมงคล
 • นางสาวปรียนันท์  มหาปรียวัฒน์
 • นางสาวสุรีย์พร  สุจริต

รางวัลสำหรับผู้สมัครแข่งขัน 1000 ท่านแรก เป็นหนังสือ 100 ที่บอกรัก กับ 20 ที่ขอแต่งงาน ได้แก่ คลิกที่นี่

ผู้ชนะที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในข้างต้น กรุณายืนยันตัวตนเพื่อแสดงสิทธิ์ขอรับรางวัลโดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ info@romanticproposalinthailand.com ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลให้กับท่านอื่นต่อไป (ยกเว้นผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือ 100 ที่บอกรักฯ ให้นำสำเนาบัตรประชาชนไปยืนยันในวันที่เข้ารับหนังสือ)

* รางวัลข้างต้นเป็นราคาประเมินจากผู้สนับสนุน โดยอ้างอิงจากราคาปกติของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาบนเว็บไซต์ ราคาส่งเสริมการขาย หรือราคาที่ขายผ่านตัวแทนการขาย


ข้อกำหนดเงื่อนไขในเรื่องรางวัล

 • คำตัดสินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นใด
 • รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถโอนหรือมอบให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่ผู้จัดการแข่งขันจะเป็นผู้โอนหรือมอบให้ด้วยตนเอง
 • รางวัลที่มอบให้จะเป็นรางวัลที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทดแทนด้วยสิ่งอย่างอื่นได้ เว้นแต่ผู้จัดรายการจะเป็นผู้พิจารณาเองสำหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดหารางวัลตามที่ระบุไว้ในรายการได้ แต่อย่างไรก็ตาม รางวัลที่จะมอบเป็นการทดแทนนั้นจะต้องเป็นรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่ารางวัลที่ระบุไว้ในรายการ
 • ผู้ชนะเลิศอาจต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทยในอัตราร้อยละ5 ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใด (ถ้ามี) ที่มีขึ้นเนื่องจากการรับมอบหรือการใช้รางวัล ผู้ชนะเลิศที่ได้รับมอบรางวัลจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของรางวัล หรือการใช้รางวัลที่ได้รับ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะไม่จัดหาสิ่งของใดๆมาทดแทนรางวัลที่สูญหายหรือถูกขโมยไป
 • รางวัลจะถูกส่งมอบให้กับผู้ชนะเลิศในหรือประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ยกเว้นผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสือ 100 ที่บอกรักฯ ที่ต้องไปรับหนังสือด้วยตัวเอง หรือส่งตัวแทนไปรับพร้อมสำเนาบัตรประชาชนตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหน้าประกาศผลรายชื่อ 1,000 ท่าน)
 • หากพบว่าภาพถ่ายและคำบอกรักที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่ใช่งานสร้างสรรค์ของผู้ชนะเลิศเอง หรือเป็นภาพถ่ายและคำบอกรักที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายใดๆของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือได้กระทำการผิดกฎระเบียบการแข่งขัน ไม่ว่าการพบดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังหรือขณะการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิให้ขาดคุณสมบัติจากการเป็นผู้ชนะเลิศและจากการรับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด โดยรางวัลชนะเลิศจะถูกมอบให้กับผู้สมัครที่เป็นรองผู้ชนะเลิศแทน

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2250 5500 ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672